1. கண்ணம்மா (Hardcover)

– https://ezhuthupizhai.in/product/kannamma/

2. கண் சிமிட்டல் (paperback)

– https://ezhuthupizhai.in/product/kan-simittal-paperback/

3. மிட்டாய்ப் பயல் ( Hardcover)

– https://ezhuthupizhai.in/product/mittaaipayal/