கடைசி பெஞ்சுக்காரன்

முதல் பெஞ்சுக்காரனுக்கு இல்லாத ஒரு சுதந்திரம் கடைசி பெஞ்சுக்காரனுக்கு உண்டு. வகுப்பு நடைபெறும்போது தோசை திங்கலாம். தூங்கலாம். புத்தகத்தின் நடுவே வைத்து வேறு புத்தகங்கள் படிக்கலாம். எல்லோரது…

Read more
Showing 1 of 1 post